ק

גיאופיטים

0/0

קנה הודית מינים שונים
Canna indica spp

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.5-1.5 מטר
סתיו, אביב, קיץ
אדומה
כתומה
צהובה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ
ירוק עד