א

צמחי צל

0/0

אלוקסיה עבת שורש
Alocasia macrorrhiza

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

1-1.5 מטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
ירוק עד