א

צמחי צל

0/0

אלסטרומריה תוכית
Alstromeria psittacina

עלים מגוונים בירוק לבן, ענפי פריחה לצינצנת. צמח כיסוי לצל. בקיץ, בזמן הפריחה, הצמח נכנס לתרדמת ושושנת העלים נעלמת לחודש ימים.

7

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.6-0.8 מטר
אביב, קיץ
אדומה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ פרט לבקעה ולערבה
ירוק עד