י

צמחי צל

0/0

יטרופה תמימה
Jatropha integerrima

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

2-3 מטר
סתיו, אביב, קיץ
אדומה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

שמש מלאה
כל הארץ למעט ההר הגבוה
נשיר