נ

צמחי צל

0/0

נאומריקה גרסיליס
Neomarica gracilis

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

0.5 מטר
אביב
לבנה
סגולה

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ
ירוק עד