ק

צמחי צל

0/0

קופרוסמה זוחלת 'איוונינג גלו'
'Coprosma repens 'evening glow

8

גובה

מועד פריחה

צבע פריחה

1-1.5 מטר

תנאי שמש

איזורי אקלים

ירוק עד / נשיר

צל חלקי עד מלא
כל הארץ
ירוק עד